Ewolucja otoczenia regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie zmienia postrzeganie inwestycji w źródła konwencjonalne - ocenia Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W katalogu racjonalnych przesłanek do ponownej analizy długoterminowych decyzji inwestycyjnych Spółka umieszcza wprowadzenie mechanizmów mocowych, racjonalizację wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Powyższe czynniki pozwalają nam z większym optymizmem patrzeć na przepływy pieniężne, które decydują o opłacalności elektrowni konwencjonalnych, takich jak w Opolu. Obniżają one także ekspozycję na ryzyko niezadowalającego wykorzystania mocy nowych bloków. Dodatkowo, wierzymy w długoterminową przewagę konkurencyjną naszej Grupy Kapitałowej dzięki inwestycjom w najbardziej efektywne technologie eksploatowane w oparciu o krajowe zasoby – mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Spółka podkreśla, że dzisiejszy model rynku nie generujący zachęt do inwestycji, zaczął się zmieniać. Wśród krajów, które wprowadziły mechanizmy tzw. rynku mocy, znajdują się: Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja oraz Polska. Wdrożony już w naszym kraju mechanizm Operacyjnej Rezerwy Mocy pozwala zakładać, że dzięki niemu, lub kolejnym rozwiązaniom w tym zakresie, zwiększy się opłacalność nowych jednostek konwencjonalnych.

Obok już obserwowanych, korzystnych dla inwestycji konwencjonalnych trendów regulacyjnych, oczekujemy stabilnej sytuacji makroekonomicznej w krótkim okresie i niewielkich wzrostów w długim – mówi Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Uważamy, że przy racjonalnych założeniach projekt Opole II długoterminowo będzie generował przepływy finansowe zwiększające wartość Grupy Kapitałowej – mówi Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzający ds. Ekonomiczno-Finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Zgodnie z porozumieniem z 6 grudnia 2013 r. do umowy z Generalnym Wykonawcą podpisanej 15 lutego 2012 r. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. podtrzymuje zamiar wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) w dniu 31 stycznia 2014 r., co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych 1 lutego 2014 r. Umowa z konsorcjum firm budowlanych Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power na budowę dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny zakłada, że przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018, a bloku numer 6 w I kwartale 2019 r.

Kluczowe założenia makroekonomiczne:

• Ceny węgla kamiennego

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu cen (CAGR) w latach 2016-2030 na poziomie ok. 1,5 proc. Cena paliwa dla Elektrowni Opole wynika z długoterminowej umowy na dostawy z Kompanią Węglową.

• Polityka klimatyczna

Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla na poziomie założeń Komisji Europejskiej z dokumentu Impact Assesment z października 2013 r. (10 euro za tonę w 2020 r., 35 euro za tonę w 2035 r.). Udział odnawialnych źródeł energii w wolumenie sprzedawanej energii na stabilnym poziomie w latach 2020-2030.

• Zapotrzebowanie na energię

Prognozy wzrostu gospodarczego Polski do 2018 r. uzasadniają oczekiwanie wzrostu popytu na energię w wysokości 1,5 proc. średniorocznie. Po 2018 r. zakładamy średnioroczny wzrost w wysokości 0,9 proc. (w latach 2005-2013 CAGR zużycia energii elektrycznej w Polsce wyniósł ok. 1 proc.).

• Ceny energii elektrycznej

Oczekujemy CAGR realnych cen energii elektrycznej w latach 2016-2030 na poziomie ok. 4,7 proc. Wynika to głównie z oczekiwanego wzrostu cen węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO2 i założenia, że nominalna cena energii elektrycznej sięgnie poziomów z 2012 r. po 2020 r.

Parametry techniczne inwestycji Opole II

Moc: 2x900 MWe

Paliwo: węgiel kamienny

Sprawność netto: ca. 45.5 proc. brutto

Roczna produkcja energii elektrycznej: 12 – 13,4 TWh

Roczne zużycie węgla: ok. 4,1 mln ton

Emisja brutto CO2: 745 kg/MWh

Emisja SO2: ≤ 100 mg/Nm3

Emisja Nox: ≤ 80 mg/Nm3

Emisja pyłu: ≤ 10 mg/Nm3

Technologia: parametry nadkrytyczne, CCS ready

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik Prasowy

+48 (22) 340 11 21

+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site