Prezentację dotyczącą strategii znajdą Państwo pod adresem: 

PGE Strategia  2014-2020

Cele strategii zostaną zrealizowane poprzez:

  1. wzmocnienie pozycji lidera i zapewnienie długoterminowej przewagi w wytwarzaniu energii elektrycznej dzięki najefektywniejszemu i zdywersyfikowanemu portfelowi aktywów opartych o krajowe zasoby
  2. niezawodność dostaw oraz optymalny proces sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta 
  3. poprawę efektywności GK PGE w oparciu o najlepsze branżowe standardy
  4. identyfikację i realizację nowych inicjatyw rozwojowych
  5. stałą analizę otoczenia rynkowego, rozpoznawanie i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań

 

Wdrożenie strategii pozwoli GK PGE osiągnąć kluczowe cele finansowe:

  1. utrzymanie poziomu zysku EBITDA na poziomie 8-9 mld zł w latach 2015-2020
  2. utrzymanie dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy na poziomie 40-50 proc.   skonsolidowanego rocznego zysku netto
  3. zachowanie długoterminowej oceny ratingowej 

PGE jest dziś jedną z niewielu firm energetycznych w Europie o silnej kondycji finansowej. Nowa strategia ma na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji lidera rynku energii w Polsce. Możemy to osiągnąć poprawiając naszą efektywność i koncentrując się na realizacji kluczowych projektów – mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Łączne nakłady inwestycyjne GK PGE w latach 2014-2020 wyniosą ok. 50 mld zł, z czego ok. 15,2 mld zł przeznaczone zostanie na budowę nowych mocy w energetyce konwencjonalnej, w tym  ok. 2290 MW w wysokosprawnych blokach w Opolu i w Turowie. Do 2016 r. Grupa wybuduje również 234 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Realizacja kolejnych projektów uzależniona jest od docelowego kształtu systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Do 2020 r. GK PGE odda do eksploatacji elektrociepłownie o łącznej mocy 187 MW. 

W portfelu inwestycyjnym Grupy znajduje się dodatkowo niemal 1100 MW mocy w kogeneracji. Realizacja tych projektów możliwa będzie po wdrożeniu długoterminowego systemu wsparcia dla tej technologii.

Na modernizację i odtworzenie istniejących aktywów wytwórczych Grupa przeznaczy ok. 16,3 mld zł. Planowane wydatki na przygotowanie i uruchomienie programu jądrowego w latach 2014-2016 mogą wynieść ok. 700 mln zł.

Dostawca pierwszego wyboru

Wzmocnienie pozycji Grupy w obszarze dostaw energii zrealizowane zostanie dzięki reorganizacji procesu sprzedażowego w oparciu o efektywną strategię handlową. Wśród kluczowych działań wspierających osiągnięcie celu są: efektywne zarządzanie marżą i zapewnienie optymalnego zakontraktowania jednostek wytwórczych GK PGE (obszar klientów korporacyjnych), koncentracja na utrzymaniu dotychczasowych klientów przy zachowaniu poziomu marży oraz pozyskiwanie klientów dzięki poprawie jakości obsługi (w obszarze MŚP), a także poszerzenie oferty produktowej, obniżenie kosztów obsługi oraz sprzedaży i budowa nowoczesnych narzędzi IT wspierających proces sprzedaży (w obszarze gospodarstw domowych). Dodatkowo na poprawę niezawodności dostaw energii w obszarze dystrybucji Grupa wyda ok. 12,3 mld zł. Umożliwi to zredukowanie nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej (SAIDI) o 50 proc.

Najefektywniejsza Grupa

GK PGE będzie kontynuować działania zmierzające do ograniczenia kosztów działalności i zwiększania przychodów, efektem czego będzie trwały wpływ na EBIT w wysokości 1,5 mld zł rocznie po 2016 r. Osiągnięcie celu umożliwi konsekwentna realizacja programów poprawy efektywności operacyjnej oraz zwiększanie wykorzystania i sprawności aktywów w energetyce konwencjonalnej. Ograniczenie strat sieciowych i przerw w dostawach oraz program restrukturyzacji operacyjnej w dystrybucji i obrocie detalicznym, a także racjonalizacji kosztów stałych w energetyce odnawialnej również wpłyną na poprawę efektywności.

Badania i rozwój

Grupa przeznaczy minimum 1,5 proc. zysku netto rocznie od 2015 r. na obszar badań i rozwoju (R&D). Zarządzanie innowacyjnością pozwoli na stworzenie trwałych źródeł przewagi konkurencyjnej. Będzie to możliwe dzięki współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, koordynacji działań rozwojowych linii biznesowych, a także identyfikacji obszarów synergii i uruchomieniu współpracy z pozostałymi polskimi grupami energetycznymi.

GK PGE planuje aktywnie rozwijać nowe produkty i obszary biznesu. Wśród wstępnie zidentyfikowanych obszarów rozwoju znajduje się oferta dual fuel i łączenie sprzedaży energii elektrycznej z innymi produktami, a także poszerzanie usług okołoenergetycznych po stronie klienta czy poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych w obszarze nowoczesnej infrastruktury, w tym magazynowania energii. 

***

Dodatkowe informacje dla mediów:                        

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik prasowy

+48 (22) 340 11 21

+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

 

gkpge_biuroPrasowe_site