Oferta publiczna oraz debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane są w IV kwartale 2009 r. - Ostatnie miesiące, to dla nas okres bardzo intensywnej pracy. Rozpoczęliśmy proces konsolidacji Grupy Kapitałowej oraz uruchomiliśmy kolejne istotne inwestycje związane z naszym programem, w ramach którego do 2012 r. planujemy zainwestować około 39 mld zł. Rozwija się także projekt budowy pierwszych elektrowni atomowych, którego realizację powierzył nam polski rząd. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w prospekcie emisyjnym - mówi Tomasz Zadroga, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Oferta publiczna akcji oraz debiut giełdowy PGE planowane są w IV kwartale 2009 r., przy czym ostateczne terminy uzależnione będą m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania przez PGE wymaganych zgód organów regulacyjnych. - Zrobiliśmy już bardzo wiele w kwestii przygotowań PGE do oferty publicznej i Zarząd uważa, że rynek zareaguje pozytywnie na ten ważny dla Spółki krok – wyjaśnia Prezes Tomasz Zadroga.   PGE planuje zaoferować tylko akcje nowej emisji. Po ofercie nowi akcjonariusze obejmą akcje reprezentujące nie więcej niż 15% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE. Akcje oferowane będą polskim inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym oraz szerokiemu gronu inwestorów międzynarodowych. Oferującym akcje jest UniCredit CAIB Poland. Współkoordynatorami Oferty i Budowy Księgi Popytu oraz Menedżerami Oferty są banki Goldman Sachs International oraz UniCredit CAIB Poland. Plany zakładają współpracę z szerokim konsorcjum domów maklerskich w Polsce, które będą pośredniczyć w sprzedaży akcji PGE inwestorom indywidualnym.    Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.pgesa.pl. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

gkpge_biuroPrasowe_site