17 września 2009 r. PGE Elektrownia Opole S.A. ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA. Ogłoszenie udostępnione jest w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DZ.U.S), począwszy od dnia 17.09.2009 r. od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego. Nr ogłoszenia 257324-2009. TED jest bazą danych Unii Europejskiej, poświęconą zamówieniom publicznym. Dostęp do bazy danych można uzyskać pod adresem: http://ted.europa.eu/. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest także na stronie internetowej: www.elopole.bot.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem opublikowanego zamówienia jest realizacja w formule EPC (engineering, procurement, construction ) - projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym, dwóch nowych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne opalanych pyłem węgla kamiennego wraz z układami pomocniczymi, o mocy brutto z przedziału 800-900 MW każdy. Zgodnie z harmonogramem inwestycji, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2010 roku planowane jest podpisanie umowy z generalnym wykonawcą. Pod koniec roku 2010 rozpocznie się budowa, a uruchomienie bloku nr 5 planowane jest w roku 2015. *** Dodatkowe informacje o PGE: PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. PGE Elektrownia Opole S.A. jest najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem kamiennym. Obecnie elektrownia jest wyposażona w cztery bloki energetyczne. Moc zainstalowana PGE Elektrowni Opole SA na koniec 2008 r. wynosiła 1.492 MW, a produkcja energii elektrycznej osiągnęła wielkość 7,9 TWh, co stanowiło 5,5% energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Część możliwości produkcyjnych PGE Elektrowni Opole jest wykorzystywana jako źródło ważnych dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego rezerw mocy i sprzedawana jest w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Kontakt dla mediów: Jacek Strzałkowski Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. e-mail: jacek.strzalkowski@pgesa.pl tel.: (22) 340 19 32 Henryk Czech Kierownik Wydziału Public Relations PGE Elektrownia Opole S.A. tel.: (77) 423 50 23 faks: (77) 423 68 28 Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.pgesa.pl. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.  

gkpge_biuroPrasowe_site