Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale sięgnęły 7,6 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż przed rokiem.

Największy udział w zysku EBITDA miały segmenty energetyki konwencjonalnej (1,1 mld zł) i dystrybucji (ok. 630 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował ponad 120 mln zł, a segment obrotu niemal 160 mln zł.

Grupa PGE zanotowała bardzo dobry kwartał, poprawiając kluczowe wskaźniki finansowe i operacyjne. Wpływ na wynik finansowy miały m.in. wyższe zrealizowane ceny energii oraz większa produkcja w elektrowniach opalanych węglem brunatnym i w źródłach odnawialnych. Poprawiające się wyniki operacyjne i finansowe segmentu dystrybucji są istotne dla Grupy z punktu widzenia stabilności przepływów pieniężnych – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W I kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wzrósł o 8 proc. i osiągnął poziom 14,5 TWh. Produkcja energii z węgla brunatnego wyniosła 10 TWh (wzrost o 6 proc.), z węgla kamiennego 2,9 TWh (spadek o 6 proc.). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o 450 proc. do 0,8 TWh - to efekt przywrócenia wsparcia dla wytwarzania w kogeneracji. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,8 TWh. Wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych utrzymał się na podobnym poziomie (9,9 TWh), a o 2 proc. wzrósł wolumen dystrybucji (8,4 TWh).

Grupa konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne zapisane w Strategii GK PGE na lata 2014-2020 o łącznej wartości ok. 50 mld zł. Nakłady na ten cel w I kwartale wyniosły blisko 1,4 mld zł i wzrosły o ponad 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Budowa bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole kosztowała w tym czasie 462 mln zł, rozpoczęte w lutym 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i sięgnęły 11 proc. zaawansowania. Grupa przeznaczyła także ponad 300 mln zł na modernizację i remonty istniejących aktywów.

Grupa jest bardzo dobrze przygotowana do finansowania nadchodzących wydatków inwestycyjnych. W I kwartale operacyjnie wdrożony został cash pooling i spółka korzysta już z efektu skali, konsolidując gotówkę wygenerowaną w Grupie. Rozpoczęło się również przygotowanie kilku projektów mających na celu pozyskanie finansowania długoterminowego dla realizacji strategicznych inwestycji Grupy – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe także dzięki inwestycjom spółki w segmencie energetyki odnawialnej. Wszystkie cztery realizowane obecnie farmy wiatrowe (Karwice, Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II) prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

Jednym z kluczowych wydarzeń I kwartału 2015 r. było przyjęcie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która zmienia system wsparcia dla źródeł odnawialnych, wprowadzając aukcje dla nowych instalacji po zakończeniu 2015 r. W ocenie PGE to krok w dobrym kierunku.

Obecne wytyczne Unii Europejskiej dążą do urynkowienia systemów wsparcia, w celu realizacji najbardziej efektywnych projektów, a tym samym w celu minimalizacji kosztów dla odbiorców. Uchwalona ustawa wymaga dobrego przygotowania do wejścia w życie nowych przepisów. PGE dokładnie analizuje obecnie realizowane i planowane projekty, a także perspektywy rozwoju swojego portfela aktywów odnawialnych w celu budowy wartości dla akcjonariuszymówi Marek Woszczyk.

 

Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych za I kwartał 2015 r. oraz komentarz prezesa zarządu Marka Woszczyka.

gkpge_biuroPrasowe_site