Wśród inwestorów, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów znalazły się m.in. polskie i zagraniczne fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, a także inne instytucje zarządzające aktywami. Decyzja o wyborze inwestorów dokonana została zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego i praktyką rynkową. Zasady składania zapisów zostały szczegółowo opisane w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Cena emisyjna, która została ustalona na 23 zł, tj. na poziomie ceny maksymalnej oraz górnej granicy przedziału cenowego jest odzwierciedleniem deklaracji, które inwestorzy instytucjonalni złożyli podczas budowy księgi popytu. Pojedyncze deklaracje złożone powyżej ceny maksymalnej, ze względu na ich ograniczoną liczbę oraz znaczącą wielkość oferty publicznej, nie miały wpływu na ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji.   Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgesa.pl  oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.caib.pl.   Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.

gkpge_biuroPrasowe_site