Było to pierwsze Walne Zgromadzenie Spółki, odkąd akcje PGE są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariusze obecni 30 marca 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęli uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., m.in. wprowadzając nowy zapis, iż w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 9 członków. Walne Zgromadzenie przyjęło również jednolity tekst Statutu Spółki.

W kolejnych punktach obrad przegłosowano Regulamin Walnego Zgromadzenia PGE oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGE. W miejsce odwołanych ze składu Rady: Wojciecha Cichońskiego i Ryszarda Malarskiego, Walne Zgromadzenie powołało Grzegorza Krystka (zgłoszony przez Aviva OFE) i Czesława Grzesiaka (zgłoszony przez OFE PZU „Złota Jesień”).

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki były transmitowane na żywo poprzez stronę internetową PGE. Projekty rozpatrzonych uchwał oraz inne dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie internetowej PGE w zakładce: Walne Zgromadzenia.

gkpge_biuroPrasowe_site