Konkurs ogłoszono na pełny skład Zarządu: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów ds. Finansów, Handlu i Dystrybucji, Inwestycji i Rozwoju, Wytwarzania, Zasobów Ludzkich. Ogłoszenie o konkursie ukaże się 31 marca 2008. Dominika Tuzinek – Szynkowska Rzecznik Prasowy  KRYTERIA POSTĘPOWANIA KONUKRSOWEGO RADA NADZORCZA PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171 poz. 1397, z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujące stanowiska w zarządzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej „Spółka” albo „PGE S. A.”): Prezes Zarządu; Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Dystrybucji; Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju; Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania; Wiceprezes Zarządu ds. Zasobów Ludzkich;Pełnienie funkcji w Zarządzie PGE S. A. wymaga wysokich umiejętności zarządczych i interpersonalnych, zdolności do budowania efektywnych strategii biznesowych i wysokich standardów etycznych.   Kandydaci na stanowiska będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria: mieć ukończone studia wyższe (pożądane studia podyplomowe lub MBA);mieć co najmniej 8-letni staż pracy, w tym - w przypadku kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu – 3-letni staż w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej; w przypadku pozostałych członków Zarządu 3-letni staż w pełnieniu funkcji kierowniczych;korzystać z pełni praw publicznych;posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;niepodlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;w odniesieniu do kandydata na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych – biegle znać język angielski; w odniesieniu do pozostałych stanowisk w Zarządzie znajomość języka obcego jest kryterium pożądanym. Kandydaci są zobowiązani do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165, poz. 1171).   Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail;określenie stanowiska na jakie kandydat kandyduje,informację w sprawie złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego.  Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty: List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;Dyplom ukończenia studiów wyższych;Dokumenty potwierdzające co najmniej 8-letni staż pracy, a w przypadku kandydowania na stanowisko Prezesa Zarządu – także 3-letni staż w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej, w przypadku pozostałych członków Zarządu 3-letni staż w pełnieniu funkcji kierowniczych;Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;Oświadczenie o niepodleganiu, określonym w przepisach prawa, ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego;Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych (wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń);Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego. Ww. dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie oryginałów lub urzędowych odpisów (oryginały odpisów) lub kopii oryginałów względnie kopii odpisów, poświadczonych przez kandydata. W przypadku złożenia kopii oryginałów lub kopii odpisów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  Zgłoszenia przyjmowane będą w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2, w pokoju nr 240 w terminie do 12 maja 2008 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską na adres: ul. Mysia 2, 00–496 Warszawa, pok. nr 240 (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Przyjmujący zgłoszenie na żądanie wyda pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z wyszczególnieniem na kopercie stanowiska w Zarządzie, którego dotyczy.  Dopuszcza się kandydowanie w jednym zgłoszeniu na stanowisko Prezesa Zarządu i alternatywnie na jedno ze stanowisk Wiceprezesów Zarządu, co należy zaznaczyć na kopercie ze zgłoszeniem.  Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.  Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Warszawie przy ulicy Mysiej 2, pokój nr 240, w godz. 9.00 – 15.00.  Kandydatom udostępnione zostaną: Aktualny odpis Spółki z KRS;Statut Spółki;wybrane dokumenty finansowe Spółki;struktura organizacyjna PGE S. A. i schemat grupy kapitałowej. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mysiej 2, w terminie 4 dni roboczych od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie do sześciu tygodni od dnia otwarcia kopert ze zgłoszeniami, w Warszawie przy ul. Mysiej 2. O terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach.  1. Zagadnienia podstawowe: wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego;doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce. 2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu, poza zagadnieniami określonymi w pkt. 1 powyżej, ocenia się wiedzę, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia w kierowaniu dużymi zespołami menedżerskimi i/lub realizacji dużych projektów biznesowych, w zakresie budowania wartości firmy, zarządzania grupą kapitałową, rynku kapitałowego, a także wiedzę i doświadczenie w zakresie roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, audytu i kontroli wewnętrznej.  3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za finanse, poza zagadnieniami określonymi w pkt. 1 powyżej, ocenia się wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia w zakresie: rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.  4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za inwestycje i rozwój, poza zagadnieniami określonymi w pkt. 1 powyżej, ocenia się wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia w zakresie: planowania, prowadzenia i/lub nadzorowania inwestycji rzeczowych znacznych rozmiarów w energetyce lub gałęziach pokrewnych, planowania zadań i zasobów, procesów restrukturyzacyjnych, akwizycji podmiotów zewnętrznych.  5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za handel energią elektryczną i dystrybucję, poza zagadnieniami określonymi w pkt. 1 powyżej, ocenia się wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia w zakresie: funkcjonowania sektora dystrybucji energii elektrycznej, regulacji prawnych dotyczących dystrybucji energii elektrycznej, w tym odpowiednich regulacji unijnych, analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, mechanizmów taryfowania,  6. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za wytwarzanie, poza zagadnieniami określonymi w pkt. 1 powyżej, ocenia się wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia w zakresie procesów wytwarzania energii i wydobycia, w tym w szczególności w zakresie optymalizacji układów paliwowo-kosztowych w energetyce konwencjonalnej oraz współczesnych narzędzi kształtowania norm środowiskowych i ograniczeń wynikających z nadmiernych emisji do środowiska naturalnego .  7. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu, który będzie odpowiedzialny za zasoby ludzkie, poza zagadnieniami określonymi w pkt. 1 powyżej, ocenia się wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia w zakresie wdrażania metod i narzędzi organizacyjno-zarządczych, kształtowania struktur organizacyjnych w powiązaniu z analizą procesową, zarządzania zasobami ludzkimi, zasad i przepisów prawa pracy, w tym zbiorowych stosunków pracy, planowania ścieżek karierowych pracowników w dużych korporacjach, spraw pracowniczych, kadrowych, socjalnych, polityki płacowej, szkoleń.  Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną/telefonicznie i potwierdzona listem poleconym na adres podany przez kandydata w zgłoszeniu. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

gkpge_biuroPrasowe_site