Zgodnie ze strategią biznesową PGE misją Grupy jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędnymi celami, które Grupa PGE konsekwentnie realizuje, są budowanie wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Posiadane przez Polenergię aktywa pasują do profilu biznesowego PGE i odpowiadają poszczególnym segmentom działalności Grupy, niosąc tym samym potencjał do zwiększenia jej wyników finansowych. Zróżnicowana i wielokierunkowa działalność Polenergii może przyczynić się także do ograniczenia ryzyka działalności Grupy PGE.

Przejęcie aktywów Polenergii pozwoliłoby Grupie PGE na zwiększenie produkcji elektrycznej i ciepła, wzrost udziału w segmencie dystrybucji, a także zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych.

Grupa kapitałowa Polenergii to zdywersyfikowana grupa energetyczna, która oprócz posiadanych aktywów wytwórczych, zarówno konwencjonalnych, jak i zasilanych odnawialnymi źródłami energii, sieci dystrybucyjnych i projektu morskich farm wiatrowych, prowadzi także wiele projektów rozwojowych. Projekty te, wśród których wymienić należy m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaikę, uzupełniają działania Grupy PGE w obszarze badań i rozwoju oraz wpisują się w innowacyjne podejście, które jest jednym z filarów strategii PGE.

Z uwagi na to, że Polenergia posiada w swoim portfelu Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, przejęcie wpisuje się w ogłoszoną przez Grupę PGE w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa. Grupa PGE jest liderem na rynku ciepła i chce w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał. Ponadto inicjuje zmiany w całym segmencie, dostosowując ofertę do potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

Potencjalne nabycie akcji Polenergii traktowane jest przez Grupę PGE jako najszybszy do zrealizowania sposób na zbilansowany rozwój nieorganiczny, a tym samym długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym. Ogłoszenie wezwania, w opinii PGE, stanowi najbardziej transparentny sposób przedstawienia tych intencji oraz pozwala na rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Polenergii.

***

Najważniejsze informacje dotyczące wezwania

22 maja 2018 r. PGE, za pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A. (pełniącego rolę doradcy finansowego PGE), ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45.443.547 akcji zwykłych na okaziciela, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Polenergię, uprawniających do wykonywania 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polenergia, po cenie 16,29 zł za każdą akcję. PGE jest także podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami wskazanymi w treści wezwania, obejmującymi uzyskanie bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorstw polegającą na przejęciu kontroli nad Polenergią, objęcie zapisami w wezwaniu akcji Polenergii stanowiących co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji Polenergii, powołanie kandydatów w skład Rady Nadzorczej Polenergii wskazanych przez PGE, podjęcie przez walne zgromadzenie Polenergii uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergii oraz zawarcie przez PGE i Polenergię umowy o współpracy strategicznej i integracji Polenergii w ramach Grupy PGE.

W przypadku braku przedłużenia lub skrócenia okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, zapisy na akcje Polenergii potrwają od 13 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r.

Zastrzeżenie prawne:

Wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłaszane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań jest prowadzone na podstawie dokumentu Wezwania sporządzonego w języku polskim, stanowiącego jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje dotyczące Wezwania.

Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany, publikowany ani w inny sposób dystrybuowany w całości ani częściowo, pośrednio ani bezpośrednio w żadnej jurysdykcji, w której Wezwanie byłoby niezgodne z prawem.

 

gkpge_biuroPrasowe_site