Pozytywne oceny to przede wszystkim efekt wciąż niskiego poziomu zadłużenia spółki oraz wysokiej płynności finansowej. Analitycy Fitch Ratings podkreślają także, że stosunek długu netto do EBITDA może wzrosnąć do poziomu ok. 2-2,5x do roku 2013-2014 w związku z programem inwestycyjnym PGE, który będzie częściowo finansowy długiem. (PGE planuje m.in. budowę nowych mocy wytwórczych oraz modernizację już istniejących, a także inwestycje w sieć dystrybucyjną). - Po raz kolejny potwierdziło się, że mamy stabilne podstawy do dalszego rozwoju. Agencja jednocześnie wyraźnie podkreśla co musimy zrobić, abyśmy byli oceniani jeszcze lepiej. Widzimy, że otoczenie oczekuje od  nas konsekwencji w realizowaniu strategii oraz postępu inwestycji. Dołożymy wszelkich starań, aby zarówno program inwestycyjny, jak i integracja Grupy wpłynęły pozytywnie na nasze oceny – mówi Wojciech Topolnicki, Wiceprezes Zarządu PGE ds. Rozwoju i Finansów. Na poziom ratingów miała wpływ także stosunkowo krótka historia działalności grupy PGE i związany z nią niski poziom integracji PGE oraz spółek zależnych. Agencja ocenia, że realizowany obecnie Program Konsolidacji GK PGE może poprawić przyszłe ratingi PGE. Natomiast ewentualny zakup Energi S.A. najprawdopodobniej nie będzie mieć natychmiastowego wpływu na płynność finansową PGE, a tym samym na jej kolejne oceny ratingowe. Zdaniem agencji Fitch zakup Energi daje PGE możliwość wykorzystania efektów synergii ponieważ potencjał Energi w segmentach obrotu i dystrybucji oraz potencjał PGE w segmencie wytwarzania wzajemnie się uzupełniają. - Opinia renomowanej agencji ratingowej w sprawie ewentualnego zakupu gdańskiej Energi jest dla nas bardzo istotna. Cieszy fakt, że Fitch zauważa korzyści, które może przynieść ta transakcja naszej Grupie – mówi Wojciech Topolnicki. *** Dodatkowe informacje o ratingach Ratingi kredytowe są wsparciem dla inwestorów w przeprowadzeniu analizy ryzyka kredytowego, związanego m.in. z emisjami papierów dłużnych takich, jak obligacje korporacyjne. Niezależne ratingi takich agencji, jak Fitch, pomagają w zwiększeniu efektywności podejmowanych decyzji na rynkach obligacji czy innych zobowiązań, dzięki zapewnieniu wiarygodnej i niezależnej oceny ryzyka kredytowego. Agencja Fitch przyznaje ratingi w kilkustopniowej skali przy czym AAA oznacza ryzyko kredytowe na bardzo niskim poziomie oraz najwyższą jakość emitowanych papierów dłużnych. Najwyższe ratingi określane są mianem inwestycyjnych. Na przeciwległym biegunie znajdują się ratingi klasyfikowane jako spekulacyjne, które potwierdzają niższą klasę papierów dłużnych. Charakteryzują się one większym ryzykiem zaprzestania spłaty odsetek – w skrajnych przypadkach ich całkowitym zaprzestaniem. *** Informacje o PGE PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

gkpge_biuroPrasowe_site