Parametry techniczne bloku:

1. Moc znamionowa netto bloku: 450 MW

2. Sprawność znamionowa netto bloku: 43,40 proc.

3. Dyspozycyjność bloku: 

w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,90 proc.

 - w drugim roku okresu gwarancji: 92,00 proc.

Nowy blok energetyczny w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. Odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku pozwoli na utrzymanie tych miejsc pracy – powiedział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów to nowa era technologiczna bloków konwencjonalnych opalanych paliwami stałymi. Światowy rozwój technologii materiałowej oraz ciągłe starania o poprawę efektywności wytwarzania energii i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, doprowadziły do stworzenia rozwiązań, które łączą w sobie te cele – dodał Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK S.A.

Paliwem podstawowym nowego bloku w Elektrowni Turów będzie węgiel brunatny. Wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przekraczającą 45 proc. brutto, jednostka osiągnie dzięki zastosowaniu nadkrytycznych parametrów pary wytwarzanej w kotle. Będzie to możliwe dzięki m.in. nowoczesnym materiałom, z których zbudowane będą wysokociśnieniowe elementy kotła i turbiny oraz odpowiednio dobranym dla danej jednostki elementom technologicznym bloku.

Paramenty techniczne nowego bloku będą spełniać wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych, przy jednoczesnym wypełnieniu kryteriów BAT, czyli najlepszych dostępnych technik. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak pyły, tlenki azotu, tlenki siarki i metale ciężkie, zostanie osiągnięte dzięki zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń i układów technologicznych.

Budowa nowego bloku została zaplanowana na terenie Elektrowni Turów w otoczeniu istniejącej infrastruktury energetycznej, co nie będzie wiązało się ze zmianą sposobu wykorzystania przestrzeni – z punktu widzenia środowiskowego to duży atut tej inwestycji. Nowy blok nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie i pozwoli w maksymalny sposób zintegrować pomocnicze układy technologiczne z istniejącymi już w funkcjonującej elektrowni.

Termin budowy bloku energetycznego został określony na 56 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik Prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna

+48 (22) 340 10 62

biuro.prasowe@gkpge.pl


 

gkpge_biuroPrasowe_site