Umowa sprzedaży Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną (POEE), jako wyodrębnionej, zorganizowanej części spółki ELBIS, została podpisana w dniu 18 października 2010 r. przez przedstawicieli ELBIS Sp. z o.o. oraz konsorcjum spółek z Grupy Kapitałowej GPW: Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz WSEInfoEngine S.A. Transakcja zostanie sfinalizowana pod warunkiem uzyskania przez Elbis wszystkich niezbędnych zgód jej organów oraz zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedaż POEE jest elementem strategii Grupy PGE zakładającej aktywny udział w giełdowym handlu energią elektryczną, przy pozostawieniu zadania organizacji tego rynku wyspecjalizowanym podmiotom. Transakcja jest również częścią programu sprzedaży aktywów pozaenergetycznych, w ramach którego PGE dąży do zbycia udziałów w przedsiębiorstwach niezwiązanych z podstawową działalnością Grupy.

Internetowa Platforma Obrotu Energią Elektryczną (POEE) istnieje od 2001 r., a jej obecnym właścicielem jest ELBIS Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej PGE. POEE umożliwia zawieranie kontraktów na zakup i sprzedaż energii elektrycznej konwencjonalnej, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz uprawnień do emisji CO2. Uczestnikami POEE jest obecnie 89 podmiotów, w tym: wytwórcy energii konwencjonalnej, wytwórcy energii wytwarzanej w skojarzeniu, producenci energii odnawialnej, spółki obrotu energią oraz odbiorcy końcowi.

gkpge_biuroPrasowe_site