Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE wzrosły w III kwartale 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 283 mln zł do 1,1 mld zł, co oznacza 33 proc. tempo wzrostu (r-d-r).

Zysk na akcję w III kwartale br. osiągnął poziom 0,61 zł (1,94 zł po dziewięciu miesiącach 2012 r).

Zysk EBITDA wzrósł o 154 mln zł do 2 mld zł (6 proc.), a skorygowany zysk EBITDA, uwzględniający korekty i istotne pozycje jednorazowe: rekompensaty KDT, koszty Programu Dobrowolnych Odejść oraz rozwiązanie rezerwy na spór z Alpiq – wzrósł o 8 proc. (o 145 mln) do 1,9 mld zł.

Grupa Kapitałowa PGE ponownie poprawiła swoją zyskowność, co wyróżnia GK PGE wśród europejskich firm energetycznych.

W III kwartale br. marża EBITDA wzrosła do 29 proc. z 27 proc. przed rokiem. Wyniki te stawiają PGE wśród najbardziej dochodowych firm europejskiego sektora energetycznego i zapewniają pozycję lidera wśród krajowych producentów energii. Przychody ze sprzedaży w III kwartale br. wyniosły 6,9 mld zł, bez zmian w ujęciu rocznym.

Przychody skorygowane o istotne pozycje jednorazowe wzrosły o 2 proc. (o 155,5 mln zł). Do wzrostu przyczyniły się wyższe wolumeny w segmencie dystrybucji, podczas gdy przychody z produkcji energii pozostały na niezmienionym poziomie. Zużycie energii elektrycznej w Polsce w okresie lipiec-wrzesień 2012 r. spadło o 1 proc.

W tym samym okresie sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych PGE wyniosła 7,72 TWh, w porównaniu do 7,98 TWh przed rokiem. Jest to efekt tymczasowy, wynikający głównie z przetasowań w bazie klientów. Wolumen energii dystrybuowanej we własnej sieci dystrybucyjnej wzrósł o 1 proc. do 7,70 TWh z 7,61 TWh. Wynik ten jest lepszy niż średnia dla całego rynku. W III kwartale br. ogólna produkcja energii elektrycznej w Polsce spadła o ponad 3 proc. W tym samym okresie wolumen produkcji netto PGE wyniósł 13,68 TWh (14,21 TWh w roku poprzednim).

Produkcja w elektrowniach opalanych węglem kamiennym spadła z 3,22 TWh do 2,70 TWh, a w elektrowniach opalanych węglem brunatnym z 10,16 TWh do 9,94 TWh. Na powyższy wynik wpłynęły przede wszystkim prace remontowe w elektrowniach. Wzrosła natomiast produkcja w elektrowniach wiatrowych, których łączna moc wynosi 138 MW po oddaniu do eksploatacji Farmy Wiatrowej Pelplin i Farmy Wiatrowej Żuromin. Modernizacja oraz zwiększanie zdolności wytwórczych to jedno ze strategicznych zadań Grupy Kapitałowej PGE. Nakłady inwestycyjne w III kwartale 2012 r. wyniosły 1,6 mld zł, większość w segmencie energetyki konwencjonalnej.

Po październikowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego zdecydowano o kontynuacji projektu budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Trwa procedura przetargowa na budowę bloku 11 w Elektrowni Turów, rozpoczęto przetarg na budowę Elektrowni Puławy. Realizowane są także postępowania w projektach kogeneracji gazowej (Gorzów, Bydgoszcz i Pomorzany). W ramach programu jądrowego, w celu obniżenia ryzyka związanego z projektem, rozpoczęto w tym zakresie współpracę z partnerami krajowymi.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za III kw. 2012 roku znajdują się pod adresem: Wyniki za III kwartał

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Tel.
+48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site