O celowości inwestycji, jej finansowaniu, zapleczu naukowym oraz społecznych aspektach projektu dyskutowali m.in. przedstawiciele PGE Polska Grupa Energetyczna, parlamentarzyści, władze lokalne, naukowcy i ekolodzy. Podczas spotkania zorganizowanego w Muzeum Ziemi Lubuskiej rozmawiano m.in. o planach budowy kompleksu energetyczno-wydobywczego, założeniach strategicznych polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz o konieczności prowadzenia dialogu społecznego. W spotkaniu oprócz przedstawicieli lokalnych władz i ekspertów udział wzięli przedstawiciele PGE Polska Grupa Energetyczna, która w czerwcu nabyła 100% udziałów spółki PWE Gubin Sp. z o.o. wraz z koncesją na rozpoznawanie złoża. Członkowie Zespołu ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni podczas dyskusji podkreślali, że zagospodarowanie złóż pod Gubinem jest potrzebne polskiej energetyce, która w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie jest w stanie zrezygnować z węgla. - Jeżeli nie zostaną zagospodarowane nowe złoża, udział węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej zacznie maleć, wygasając zupełnie ok. 2040 r. - powiedziała uczestnicząca w spotkaniu Monika Morawiecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii PGE Polska Grupa Energetyczna SA. - Zabezpieczenie opcji długoterminowego rozwoju Grupy PGE w oparciu o węgiel brunatny stanowi decyzję strategiczną, która w przyszłości może zapewnić Grupie PGE stabilną bazę wytwórczą wzmacniającą bezpieczeństwo energetyczne kraju - dodała Monika Morawiecka. O perspektywach branży węgla brunatnego w Polsce i w Europie mówił Stanisław Żuk, prezes PGE Kopalnia Turów. Prezes Żuk podkreślił wkład branży w rozwój gospodarczy kraju - w 2008 roku łączna suma płatności publicznoprawnych z czterech polskich kopalni węgla brunatnego przekroczyła 1 mld zł. Podczas spotkania przedstawiciele PGE zaprezentowali doświadczenie Grupy w zakresie projektów o podobnej skali, podkreślając przy tym, że wszystkie obecne inwestycje w Grupie prowadzone zgodnie z wszelkimi procedurami administracyjnymi i środowiskowymi. Uczestnicy spotkania zgodzili się również, że ze względu na skalę tego projektu, powinien on być realizowany w porozumieniu ze wszystkimi interesariuszami, a budowa elektrowni przynieść może wiele korzyści dla lokalnej społeczności. *** Informacje o złożu Gubin Złoże Gubin, obok złoża Legnica, jest uważane za strategiczne z punktu widzenia wykorzystania węgla brunatnego  w polskiej energetyce. Zasoby bilansowe złoża węgla brunatnego Gubin szacowane są na 1,6 mld ton. Złoże Gubin, z uwagi na korzystne parametry geologiczno-górnicze oraz bogate zasoby umożliwia budowę nowego zagłębia paliwowo-energetycznego. W przyszłości zagłębie to może stanowić ważne źródło energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Informacje o PGE PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

gkpge_biuroPrasowe_site