Grupa PGE, świadoma swojego wpływu na otoczenie, realizuje swoją misję i buduje wartość dla akcjonariuszy, kierując się zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju. Ma to odzwierciedlenie w decyzjach biznesowych, które podejmowane są z uwzględnieniem zarówno troski o środowisko naturalne, oczekiwań klientów, potrzeb lokalnych społeczności, jak i rozwoju całej krajowej gospodarki.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzone są w całym łańcuchu wartości – od wydobycia i wytwarzania, po odbiorcę końcowego energii elektrycznej. PGE dba o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, komfortu pracy zatrudnionych pracowników, jakości usług na najwyższym poziomie i idącej za tym satysfakcji klientów. Firma wpiera także rozwój regionów, w których posiada swoje aktywa.

Społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu przyświeca Grupie PGE w codziennej działalności operacyjnej. Dlatego też niezmiernie cieszy mnie fakt, że nasza aktywność w tym obszarze po raz kolejny została doceniona przez rynek. Nagrody i wyróżnienia otrzymane w Rankingu Odpowiedzialnych Firm są dla nas bardzo ważne. Jego wyniki pokazują, jak dużą wagę PGE przywiązuje do zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach prowadzonej działalności – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE uczestniczy w Rankingu Odpowiedzialnych Firm od dwóch lat, ale od ponad dziesięciu lat bierze udział w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach CSR. Od 2008 roku uczestniczy w inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact kładącej nacisk na przestrzeganie praw człowieka. Od 2011 roku PGE jest obecna w składzie RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w którym znajdują się spółki działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w zakresie tzw. czynników ESG (z ang. environmental, social responsibility, governance), czyli czynników środowiskowych, społecznych oraz szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Nieprzerwanie od 2009 roku swoją pozycję w giełdowym indeksie utrzymuje także wchodzący w skład Grupy PGE Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

PGE od 2015 roku jest również Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przedstawiciele firmy uczestniczyli także w pracach nad stworzeniem standardu etycznego w ramach Grupy Roboczej Koalicji Rzeczników Etyki przy Global Compact Poland Network. Od 2017 roku PGE aktywnie włącza się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PGE inicjuje, wspiera i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach zmierzających do zachowania bioróżnorodności i poprawy jakości środowiska. Grupa ogranicza emisje wychwytując coraz większą ilość substancji towarzyszących procesowi produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym zwiększa możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS), wdrażając w ten sposób w praktyce ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Obecnie Grupa PGE, oprócz finalizacji budowy nowych, spełniających wszystkie wymagania środowiskowe, bloków konwencjonalnych w Opolu i Turowie, inwestuje także w nowe bloki gazowe m.in. w Elektrowni Dolna Odra, farmy wiatrowe na morzu i lądzie, panele fotowoltaiczne, magazyny energii oraz elektromobilność.

Ranking Odpowiedzialnych Firm (ROF) jest uznawany za najbardziej prestiżowy i wiarygodny ranking w Polsce. Powstaje na podstawie analizy zaangażowania polskich przedsiębiorstw w działalność CSR. Organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub. Partnerami rankingu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland, a za jego weryfikację odpowiada firma Deloitte.

gkpge_biuroPrasowe_site