Nowy skład indeksu, obowiązujący przez kolejny rok, został ogłoszony 14 grudnia 2017 roku. W indeksie RESPECT znajdują się wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w zakresie tzw. czynników ESG (z ang. environmental, social responsibility, corporate governance), czyli czynników środowiskowych, społecznych oraz szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. 

Badanie RESPECT przeprowadza co roku audytor z firmy Deloitte na zlecenie gospodarza projektu, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby znaleźć się indeksie RESPECT spółki przechodzą aż trzy etapy tego badania. W pierwszym etapie brane są pod uwagę spółki notowane na GPW o najwyższej płynności – notowane w WIG20, indeksie największych 20 spółek w Polsce, a także w indeksach mWIG40 oraz sWIG80. Te ze spółek, które przejdą pierwszy etap, są następnie badane przez GPW we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Jeśli spółka nie jest obciążona sankcjami KNF i/lub GPW w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz raportuje w sposób przejrzysty o tym, jak zarządza ładem korporacyjnym oraz informacyjnym, przechodzi do ostatniego etapu – badania ankietowego.

Od kilku lat badanie ankietą RESPECT przechodzą wszystkie kluczowe spółki Grupy PGE. W tegorocznej, XI edycji, PGE otrzymała najwyższy wynik wśród spółek przemysłowych w kategorii środowisko i ład korporacyjny. Warto podkreślić, że wynik w obszarze zarządzania ładem korporacyjnym na przestrzeni ostatnich 5 lat Grupa poprawiła niemal dwukrotnie. Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez PGE w XI edycji RESPECT są potwierdzeniem stosowania przez Grupę wysokich standardów i jej odpowiedzialnego podejścia do prowadzonego biznesu.

gkpge_biuroPrasowe_site