Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” zorganizowany został po raz trzeci. W tym roku wolontariusze – pracownicy 8 spółek z Grupy PGE – zrealizowali 40 prospołecznych projektów w 27 miejscowościach w całym kraju. W działania wolontariackie włączyło się 179 pracowników – wolontariuszy oraz blisko 100 osób wspierających – członków ich rodzin i przyjaciół. Rekordziści wzięli udział nawet w trzech wolontariackich projektach.

W ramach prowadzonych działań wolontariusze PGE wsparli wiele placówek. Wyremontowali sale w szkołach i przedszkolach, odnowili 6 świetlic środowiskowych, stworzyli 4 ogrody edukacyjno-terapeutyczne, wsparli samotne matki i osoby niepełnosprawne, przeprowadzili setki godzin zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” realizowany jest od 2014 roku we współpracy PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Fundacji PGE. Ma on formułę konkursu, w którym zespoły pracowników przygotowują swoje autorskie projekty społeczne. Przy ich ocenie pod uwagę brane są m.in. wkład pracy wolontariuszy, cel i zasięg projektu, harmonogram oraz budżet. Spośród 109 zgłoszonych inicjatyw w tym roku nagrodzonych zostało 40, z których każda otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 zł. Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności oraz aktywizacja i integracja pracowników Grupy Kapitałowej PGE wokół wspólnych wartości.

gkpge_biuroPrasowe_site