Spółka z Grupy PGE zrealizuje dwie duże inwestycje. Przedmiotem pierwszego projektu jest budowa 12,3 km linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa nr 104 linii Munina-Lubaczów do stacji 110/15 kV Korczowa oraz budowa stacji 110/15 kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej. Na stacji 110/15 kV Korczowa zostaną zabudowane dwa transformatory o mocy 16 MVA każdy. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 38 233 491,35 zł brutto, a dofinansowanie sięgnie 10 800 000,00 zł netto.

 

Przedmiotem drugiego projektu jest kompleksowa przebudowa istniejących, jednotorowych odcinków linii 110 kV o długości ok. 21,4 km, o przekroju 120 mm2 i temperaturze pracy 40˚C, na linię o przekroju 240 mm2 i temperaturze pracy 80˚C oraz dostosowanie dwutorowego odcinka linii 110 kV o długości ok. 8,4 km i o przekroju 240 mm2 do temperatury pracy 80˚C. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 25 189 200,00 zł brutto. Dofinansowanie wyniesie 16 169 564,79 zł netto.

 

Oba projekty dofinansowane zostaną łączną kwotą 26 969 564,79 zł w ramach działania 1.1 ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych’’, oś priorytetowa I ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

gkpge_biuroPrasowe_site