Zarówno przedstawiciele pracowników, jak i pracodawców, zgodnie podkreślają, że porozumienie nie byłoby możliwe bez obustronnie okazanej elastyczności i zrozumienia dla sytuacji.

Strony sporu zbiorowego zgodnie uznały, że roszczenia pracowników zostały zaspokojone, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi finansowej spółek.

Porozumienia weszły w życie z dniem 21 maja 2018 r.

gkpge_biuroPrasowe_site