O staż w ramach programu ubiegać się mogą absolwenci polskich uczelni, którzy w 2014 r. obronili pracę dyplomową uzyskując tytuł inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Pierwszym krokiem, jaki muszą wykonać kandydaci na stażystów, jest zarejestrowanie się na stronie internetowej programu i wypełnienie do 31 marca przygotowanej przez specjalistów ankiety badającej predyspozycje do pracy na konkretnym stanowisku. Wyłonieni na podstawie ankiet kandydaci zostaną zaproszeni przez spółki na rozmowę kwalifikacyjną.

Laureaci programu wyłonieni zostaną do 8 maja 2015 r., a pierwsze staże rozpoczną się już 1 czerwca 2015 r. W ramach programu „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” absolwenci będą mieli szansę odbycia stażu i zdobycia doświadczenia przy najciekawszych projektach w Grupie Kapitałowej PGE. Długość stażu uzależniona będzie od miejsca na liście rankingowej, która powstanie po przeprowadzeniu dwuetapowego procesu rekrutacyjnego. Za zajęcie pierwszego miejsca absolwenci otrzymają możliwość odbycia stażu sześciomiesięcznego, za zajęcie kolejnych miejsc – stażu trzymiesięcznego.

Cenimy wartość i kompetencje młodych ludzi, a poprzez programy stażowe chcemy budować kompetentną bazę przyszłych pracowników, w celu wspierania efektywności biznesowej grupy oraz wypełnienia mogących pojawić się w przyszłości luk kompetencyjnych i wiekowych - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nie sztuką jest dziś pozyskanie wykwalifikowanego pracownika, ponieważ młodzi ludzie są świetnie wykształceni, sztuką jest natomiast rozwijanie jego kompetencji i niezmarnowanie jego ogromnego potencjału. PGE daje bardzo dobrą perspektywę rozwoju absolwentom i jest pracodawcą zapewniającym wysokie standardy pracy. Wspieramy swoich pracowników w sukcesywnym rozwoju oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – dodaje Marek Woszczyk.

„Budujemy Wartość Polskiej Gospodarki. Pracuj dla nas!” to inicjatywa, która poprzez pobudzanie współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym ma na celu wspieranie potencjału Grupy Kapitałowej PGE oraz wyłonienie absolwentów o ponadprzeciętnych zdolnościach, którzy będą mieli możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów w pracy zawodowej w największej grupie sektora energetycznego w Polsce.

Grupa Kapitałowa PGE zamierza zaprosić do współpracy w ramach programu trzydziestu absolwentów uczelni wyższych. PGE dołoży starań, aby wybrani kandydaci mogli rozwijać i poszerzać swoje zainteresowania oraz pracować z najlepszymi ekspertami przy ciekawych zadaniach. PGE czeka na absolwentów piętnastu kierunków studiów. Wśród nich znajdują się: górnictwo, energetyka, elektroenergetyka, ciepłownictwo, ochrona środowiska, ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo, zarządzanie, mechanika maszyn, budowa maszyn, technologia maszyn, budownictwo i energetyka jądrowa.

PGE Polska Grupa Energetyczna to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce, o czym świadczą wysokie miejsca w prestiżowych rankingach, m.in. rankingu Universum Global. Badania przeprowadzone na grupie prawie 24 tys. studentów wykazały, że PGE wskazywana jest jako jeden z najbardziej atrakcyjnych pracodawców dla osób z wykształceniem inżynieryjnym, plasując się w tym obszarze na trzecim miejscu. PGE znalazła się także na liście najlepszych spółek pod względem pracy dla prawników. Z kolei według badań przeprowadzonych w ramach Ranstad Award 2014 PGE jest najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w branży energetycznej. PGE zajęła także drugie miejsce wśród dużych firm ze wszystkich branż pod względem bezpieczeństwa zatrudnienia oraz trzecie w kategorii uwzględniającej konsekwentne stosowanie zasady równowagi między pracą a życiem prywatnym. Doceniono także podejmowane przez PGE działania na rzecz środowiska i społeczeństwa.

Więcej informacji na temat programu stażowego „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”

 

 

24 marca 2015 r. w gmachu Szkoły Głównej Handlowej odbyła się debata zatytułowana "Kto decyduje o przyszłości rynku pracy: szkoły, pracodawcy, rząd czy sami absolwenci?", w której udział wziął m.in. Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

gkpge_biuroPrasowe_site