2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 2019.

struktura_paliw_2019.jpg

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 2019.2)

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
Mg/MWh
1 Węgiel kamienny 0,81168 0,00058 0,00055 0,00005
2 Węgiel brunatny 1,06834 0,00101 0,00073 0,00004
3 Gaz ziemny 0,31540 0,00016 0,00031 0,00002
4 OZE (biomasa) 0,03357 0,00002 0,00022 0,00001
5 Inne 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6 RAZEM 0,86858 0,00073 0,00060 0,00004

1)  Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej (elektrownie zawodowe), Tab. 5.2, Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 12 (312), grudzień 2019.

2)  Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2019 r. na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowane zostały     na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA -  EMITOR 2018  Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2019.

gkpge_bip_site