RADA NADZORCZA ELBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63

działając na podstawie Uchwały nr 3/VII/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Elbest sp. z o.o. VII kadencji spółki Elbest  sp. z o.o. (dalej „Spółka” albo „Elbest”).

I. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Elbest sp. z o.o. powinna być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności:
  a) spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
  b) nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  c) nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

II. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Elbest sp. z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III. Dodatkowym atutem kandydata na Wiceprezesa Zarządu Elbest sp. z o.o. będzie:

 1. znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem; 
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk;
 3. ukończone studia Master of Business Administration (MBA) lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych potwierdzone odpowiednim dyplomem;
 4. doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw.

IV. Każdy kandydat składa zgłoszenie (dalej: „Zgłoszenie”), które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do Zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 2. dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych; 
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata; 
 4. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki określonych w Umowie Spółki, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
 5. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli nie niższej niż najwyższe uprawnienia, jakie posiada Spółka w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

V. Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, Hotel Wodnik, Słok k. Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00, w terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. do godz. 13:00. Przyjmujący Zgłoszenie wyda na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia. 

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:
Elbest sp. z o.o. – Hotel Wodnik
Słok k. Bełchatowa
97-400 Bełchatów

Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Elbest sp. z o.o.”.
O dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki. 

VII. Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

VIII. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 23 stycznia 2019 r. Kandydatom udostępnione zostaną:

 1. aktualny odpis Spółki z KRS;
 2. Umowa Spółki;
 3. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r.; 
 4. Schemat struktury organizacyjnej Spółki. Informacje dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.elbest.pl, stronie internetowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. www.gkpge.pl oraz na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  www.pgegiek.pl „Konkurs na Wiceprezesa Zarządu Elbest sp. z o.o.”.

IX. Otwarcie kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w Hotelu Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 16:00.

X. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania Zgłoszeń, określonym w pkt VI powyżej, lub Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie Zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się od godz. 9:00 w dniu 28 stycznia  2019 r.  w Hotelu Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, 97-400 Bełchatów. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozmowy kwalifikacyjnej.

XII. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

XIII. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:

 1. działalności Spółki oraz  sektora, w którym Spółka działa;
 2. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
 4. doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
 5. finansów przedsiębiorstw;
 6. analizy rynku i konkurencji;
 7. wdrażania strategii, zarządzania i kierowania złożonymi projektami i organizacjami.

XIV. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu  kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XV. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XVI. Administratorem danych osobowych jest Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy  ul. 1 Maja 63. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa  Zarządu Elbest sp. z o.o. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO, została wskazana we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

XVII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać Zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane  w ww. terminie, zostaną zniszczone.

gkpge_bip_site