Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) precyzuje konstytucyjne prawo obywateli do informacji o działaniach władz publicznych, przewidziane w art. 61 Konstytucji RP. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów –  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - przysługuje każdemu obywatelowi.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest udostępniana:

a)     na pisemny wniosek, skierowany na adres:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Departament Komunikacji Korporacyjnej

ul. Mysia 2,

00-496 Warszawa

b)     na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: bip@gkpge.pl

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej podmiot obowiązany do jej udostępnienia, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Wówczas podmiot obowiązany do udostępnienia informacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jestPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w celu realizacji zadań związanych z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, nr 112, poz.1198).
  4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej i realizacji obowiązku wynikającego z przepisów wskazanych w pkt. III powyżej.
  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
gkpge_bip_site