W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") przekazuje w załączeniu projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszony przez akcjonariusza – Skarb Państwa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).