Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje, że skonsolidowany raport półroczny PGE za I półrocze 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 września 2020 roku.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).