Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad ZWZ punktu o treści „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowego punktu obrad wskazał potrzebę aktualizacji statutu Spółki w związku z dokonaną reorganizacją działów administracji rządowej i przekazaniem Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania uprawnień z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ oraz pismo akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).