W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji rocznych raportów okresowych PGE w ten sposób, że jednostkowy raport roczny PGE za 2019 rok oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości 31 marca 2020 roku.

Ponadto Zarząd PGE informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok" także zostanie przekazane do publicznej wiadomości 31 marca 2020 roku.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).