Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje o identyfikacji przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36.

O wyniku testów PGE poinformuje odrębnym raportem bieżącym.