Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 17 lutego 2020 r. powziął informację o decyzji p. Henryka Baranowskiego o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Zarządu. Pan Henryk Baranowski obecnie pełni w PGE funkcję Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).