Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. powziął informację o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych przez Polską Grupę Górniczą S.A. (podmiot stowarzyszony) na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Szacowany przez PGE wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy PGE za 2019 rok wynosi 79 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Obniży ono wynik netto Grupy PGE za 2019 rok, bez wpływu na wynik EBITDA.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok.