Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Skarb Państwa był jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2019 r.

Akcjonariuszowi temu przysługiwało 1 072 984 098 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 80,67% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 57,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.