Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Jarosława Głowackiego, członka Rady Nadzorczej PGE.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).