Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") przekazuje w załączeniu zmienioną treść projektu uchwały dotyczącej przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 r. Zmiana projektu uchwały spowodowana jest zmianą porządku obrad na żądanie akcjonariusza, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 64/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).