Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") powziął informację, iż w dniu 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 14 grudnia 2016 r.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą nr 6 NWZ zostały zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. W załączeniu Zarząd PGE przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).