Powrót

Zawarcie umowy na budowę bloku gazowo-parowego w EC Gorzów oraz umowy na dostawę gazu

  • Numer raportu: 94/2013
  • Data sporządzenia raportu: 03.10.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 3 października 2013 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), spółka zależna od PGE, zawarła umowę na budowę bloku gazowo-parowego w Oddziale Elektrociepłownia Gorzów („EC Gorzów”) oraz wieloletnią umowę na świadczenie usług serwisowych z konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. i Siemens Industrial Turbomachinery AB („Konsorcjum Siemens”).

Blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 138 MWe i cieplnej 90 MWt oraz sprawności pracy w kogeneracji 83,93% zgodnie z umową będzie oddany w ciągu 28 miesięcy od udzielenia zamówienia. Wartość netto kontraktu na budowę bloku wynosi 562 mln zł. Blok ten będzie podstawową jednostką wytwarzającą energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby Gorzowa Wielkopolskiego i zastąpi aktualnie używane urządzenia zasilane węglem kamiennym.

Opłacalność projektu inwestycyjnego została zapewniona, głównie dzięki dostępowi do lokalnego źródła gazu ziemnego, co umożliwia osiągnięcie lokalnych synergii oraz uzyskanie znacznie niższych cen gazu w stosunku do gazu ziemnego taryfowanego.

W związku z tym PGE GiEK zawarła w dniu 3 października 2013 r. także umowę na dostawy gazu ziemnego („Umowa”) ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”). Jej przedmiotem jest sprzedaż gazu ziemnego zaazotowanego wydobywanego ze złóż PGNiG do EC Gorzów dla potrzeb nowego bloku gazowo-parowego. Umowa została zawarta na okres 20 lat, licząc od terminu rozpoczęcia dostaw gazu, który uzależniony jest od daty oddania nowego bloku do eksploatacji. Roczna wielkość dostaw gazu będzie wynosić 281 mln m3 rocznie.

Szacunkowa wartość netto Umowy na dzień jej podpisania wynosi ok. 3 mld zł. Umowa z PGNiG spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PGE.

Umowa przewiduje kary umowne, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość w złotych kwoty 200.000 euro, w tym kary za nieodebranie minimalnych ilości rocznych gazu oraz za konieczność rozwiązania Umowy ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie istotnych zobowiązań kupującego. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w Umowie nie pokryją poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jednakże tylko w granicach rzeczywistej straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Podstawa prawna: § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site