Powrót

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

  • Numer raportu: 9/2021
  • Data sporządzenia raportu: 31.03.2021 10:31
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji z upływem dnia 31 marca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site