Powrót

Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa

  • Numer raportu: 8/2021
  • Data sporządzenia raportu: 26.03.2021 18:15
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 1 października 2020 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Emitent”, „PGE”) informuje iż w dniu 26 marca 2021 r. Emitent podpisał ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”).

Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („PGE EJ1”) - oprócz Emitenta są to Enea S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. (wspólnie z PGE określani dalej jako „Wspólnicy”). PGE EJ1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, PGE sprzedaje Skarbowi Państwa 3 727 661 udziałów PGE EJ1, stanowiących łącznie 70% kapitału zakładowego PGE EJ1 oraz reprezentujących łącznie 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Cena sprzedaży za wszystkie udziały wynosi 531 362 000 zł, z czego na PGE przypada 371 953 400 zł. Płatność za udziały w PGE EJ1 nastąpi nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny PGE EJ1 zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji. W ocenie PGE ewentualna korekta ceny nie będzie miała znaczącego wpływu na ostateczną cenę sprzedaży.

Ponadto, Wspólnicy zawarli z PGE EJ1 aneks do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2015 r. ws. WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub proporcjonalnie przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons, do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 r. O przebiegu sporu PGE informowała w raportach okresowych.

Sprzedaż udziałów w spółce PGE EJ1 stanowi realizację jednego z działań przewidzianych w Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej w dniu 19 października 2020 r. Po zamknięciu transakcji Emitent nie będzie posiadał udziałów w spółce PGE EJ1
gkpge_relacjeInwestorskie_site