Powrót

Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 72/2016
  • Data sporządzenia raportu: 15.12.2016 11:34
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 14 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą nr 6 NWZ zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone przez NWZ w dniu 14 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site