Powrót

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

  • Numer raportu: 70/2016
  • Data sporządzenia raportu: 07.12.2016 10:49
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ustaliła w dniu 6 grudnia 2016 r. jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednolity tekst Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 5 września 2016 roku.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższej uchwały NWZ zostały zaprezentowane w raporcie nr 50/2016 z dnia 6 września 2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site