Powrót

Zmieniony projekt tekstu jednolitego Statutu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 grudnia 2016 r.

  • Numer raportu: 67/2016
  • Data sporządzenia raportu: 28.11.2016 17:20
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W związku z rejestracją zmian Statutu, dokonanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) z dnia 5 września 2016 r. (patrz raport bieżący nr 66/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.), Zarząd PGE przekazuje w załączeniu zmieniony projekt tekstu jednolitego Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez sąd w dniu 25 listopada 2016 r. oraz zmianę proponowaną do przyjęcia przez NWZ w dniu 14 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site