Powrót

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie

  • Numer raportu: 66/2016
  • Data sporządzenia raportu: 28.11.2016 16:45
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") powziął informację, iż w dniu 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 5 września 2016 r.

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18.697.608.290 zł do kwoty 19.165.048.497,25 zł tj. o kwotę 467.440.207,25 zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł do 10,25 zł. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego PGE wynosi 1.869.760.829.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 5 września 2016 r. zostały zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 50/2016 z dnia 6 września 2016 r. W załączeniu Zarząd PGE przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu leży w kompetencjach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 15 w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site