Powrót

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Numer raportu: 64/2016
  • Data sporządzenia raportu: 23.11.2016 18:46
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktu o treści „Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Zmiana dokonana została na żądanie akcjonariusza.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad NWZ wraz z uzasadnieniem, informację o proponowanych zmianach Statutu, projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site