Powrót

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie spółki

  • Numer raportu: 63/2016
  • Data sporządzenia raportu: 23.11.2016 12:41
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka"), w uzupełnieniu raportu nr 61/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 r.

Projekty zostały przekazane przez akcjonariusza Skarb Państwa i dotyczą punktu „ 6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” oraz punktu „7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” porządku obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site