Powrót

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu

  • Numer raportu: 63/2010
  • Data sporządzenia raportu: 05.10.2010
  • Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 października 2010 r. Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzenie do obrotu 139.693.727 akcji serii C i D, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLPGER000044, w następstwie asymilacji z akcjami serii A i B zarejestrowanymi w KDPW pod kodem ISIN PLPGER000010. Akcje serii C i D zostały wyemitowane w związku z połączeniem Spółki ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż także w dniu 4 października 2010 r. Spółka złożyła wniosek o asymilację akcji w KDPW. Proponowana data asymilacji akcji w KDPW i wprowadzenia akcji serii C i D do obrotu na GPW to 18 października 2010 r.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu GPW akcje serii C i D uważa się za dopuszczone do obrotu z dniem złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu tj. od dnia 4 października 2010 r.

Podstawa prawna: § 19 Regulaminu GPW oraz § 34 ust. 1 p. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site