Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych za 9 miesięcy 2016 r.

  • Numer raportu: 58/2016
  • Data sporządzenia raportu: 25.10.2016 17:18
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne szacunki wybranych danych finansowych za 9 miesięcy 2016 r.: skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie około 4.786 mln złotych, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2.446 mln złotych
(kwota zawiera 532 mln złotych przychodów z tytułu rekompensat KDT, w tym 148 mln złotych z tytułu rozstrzygniętych sporów sądowych),
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.685 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót 320 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna 256 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie około 1.202 mln złotych.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 roku nastąpi 8 listopada 2016 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site