Powrót

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

  • Numer raportu: 54/2018
  • Data sporządzenia raportu: 22.12.2017 13:02
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka", „PGE") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2018 roku:
- Jednostkowy raport roczny PGE za 2017 rok oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGE za 2017 rok – 6 marca 2018 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku – 7 sierpnia 2018 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 13 listopada 2018 roku.

Ponadto Zarząd PGE informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok" zostanie przekazane 6 marca 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm.) ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej PGE zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site