Powrót

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 51/2017
  • Data sporządzenia raportu: 21.11.2017 16:11
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2017 r. pan Radosław Osiński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site