Powrót

Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 50/2016
  • Data sporządzenia raportu: 06.09.2016 11:53
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 5 września 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ") podjęło uchwałę w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą nr 5 NWZ zostały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

ZWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site