Powrót

Umorzenie postępowania naprawczego wobec spółki zależnej od PGE Dystrybucja S.A.

  • Numer raportu: 50/2012
  • Data sporządzenia raportu: 12.09.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, iż w dniu 12 września 2012 roku do spółki PPH EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka Zależna") doręczono postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy o umorzeniu postępowania naprawczego Spółki Zależnej. Postanowienie zostało wydane w dniu 30 sierpnia br. i stanie się prawomocne z dniem 19 września br. Postępowania zostało umorzone w związku z faktem, iż w dniu 24 sierpnia br. Spółka Zależna cofnęła oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego i wniosła o jego umorzenie w związku z pozyskaniem środków finansowych pozwalających na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, które miały być objęte postępowaniem naprawczym.


Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej jest PGE Dystrybucja S.A., jednostka zależna od PGE. Na dzień 30 czerwca 2012 r. suma bilansowa Spółki Zależnej wynosiła ok. 7,4 mln PLN.


Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site