Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2020

  • Numer raportu: 5/2021
  • Data sporządzenia raportu: 24.02.2021 17:25
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za rok 2020.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 58,14 TWh (w tym 29,79 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 35,67 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 41,17 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 48,58 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2020 roku wyniósł około 5 966 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1 725 mln złotych,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 947 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 306 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 644 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 597 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 110 mln złotych (czyli 0,06 zł na akcję).

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 5 495 mln złotych.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło około 8 413 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2020 roku wyniosła 286,2 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2020 nastąpi 23 marca 2021 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site